Hvorfor trækker seniorer sig fra arbejdsmarkedet?

Flere faktorer spiller ind, når en ældre arbejdstager vælger at trække sig fra arbejdsmarkedet tidligere end folkepensionsalderen.

Der er ofte flere medvirkende grunde til, at seniorer trækker sig fra arbejdsmarkedet. Det er bl.a. den enkeltes helbred, uddannelsesniveau og privatøkonomi, men også arbejdspladsens arbejdsmiljø, personalepolitik og sociale relationer spiller ind. Det samme gør lovgivningen og reguleringen af arbejdsmarkedet og pensionsområdet.
Det viser notatet ’Arbejdsmiljøets betydning for fastholdelse af ældre arbejdstagere’ fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø,(NFA, der er en gennemgang af forskningen på området.

2 overordnede grupper trækker sig tidligt tilbage

Forskningen viser, at der overordnet set er 2 grupper af seniorer, som trækker sig tidligt tilbage fra arbejdsmarkedet.

  • Nedslidningstruede seniorer, der trækker sig tidligt tilbage, fordi de oplever en betydelig ubalance mellem høje arbejdskrav og begrænsede ressourcer, som gør det svært for dem at leve op til arbejdskravene. Gruppen er stor og omfatter ældre arbejdstagere, som ofte har helbredsproblemer og ingen eller en kort uddannelse.
  • Ressourcestærke seniorer, der trækker sig tidligt tilbage, fordi arbejdet ikke opleves tilstrækkeligt tilfredsstillende, meningsfyldt og værdsat. Gruppen er mindre og omfatter ældre arbejdstagere, der har godt helbred, længere uddannelse og mange ressourcer.

Hvad er risikofaktorerne i det fysiske arbejdsmiljø?

De specifikke risikofaktorer for tidlig tilbagetrækning i det fysiske arbejdsmiljø er:

  • Fysisk anstrengelse/behov for restitution (hvile)
  • Tunge løft
  • Ensidigt, gentaget arbejde
  • Arbejde med armene løftet
  • Langvarigt stående arbejde

I Danmark sker tilbagetrækning tidligere end i Island, Norge og Sverige. Det kan der være flere årsager til. Ifølge en undersøgelse fra 2009 kan høje fysiske arbejdskrav forklare 21 pct. af mænds og 34 pct. af kvinders overgang til førtidspension i Danmark.

En lang række undersøgelser viser desuden en klar sammenhæng mellem tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og antallet af arbejdsulykker på arbejdspladsen.

Aldersdiskrimination er en væsentlig faktor

Aldersdiskrimination spiller en væsentlig rolle for tidlig overgang til efterløn. Ældre får i mindre grad tilbudt kompetenceudvikling sammenlignet med yngre arbejdstagere, og det kan være en medvirkende faktor til, at de trækker sig fra arbejdsmarkedet.

Kilde: Thorsen et al. 2016

Aldersdiskrimination indebærer, at seniorer udsættes for usaglig og uretfærdig forskelsbehandling, og aldersdiskrimination skyldes negative, stereotypiske forestillinger om ældre, der findes hos ledere og kolleger.

En spørgeskemaundersøgelse gennemført i perioden 2006-2008 viste, at 21 pct. af de ældre, der var overgået til efterløn, angav, at aldersdiskrimination har stor betydning, når der sker personalereduktion og afskedigelser. Eurobarometer 2012 viste, at 26 pct. af danske arbejdstagere angav at have været vidne til aldersdiskrimination.

Kilde: Barslund 2015

Flere arbejdspladser gør ikke en indsats for fastholdelse

Flere undersøgelser viser, at det kun er knap halvdelen af danske arbejdspladser, som gør en indsats for at fastholde ældre arbejdstagere.

De indsatser, der er, handler primært om at trappe arbejdstiden ned, fx ved ekstra feriedage, nedsat arbejdstid, fleksibel arbejdstid og mindre krævende arbejdsopgaver.

Det er især store arbejdspladser, der gør en indsats, og det er især arbejdstagere, som er placeret højt i stillingshierarkiet, der oplever, at virksomheden gør en indsats for at fastholde dem.