Bilag 1 - Eksempler på oplysninger som brugsanvisninger kan indeholde

Bilag til AT-vejledning om leverandørbrugsanvisning for præfabrikerede byggeelementer og bygningsdele

Nedenfor er der to eksempler på, hvad en leverandørbrugsanvisning kan indeholde. Det konkrete indhold af en brugsanvisning vil dog altid afhænge af det konkrete byggeelement/bygningsdel.

Eksempel 1: Brugsanvisning til vindueselementer

Når man arbejder med vindueselementer, er der fx typisk følgende risici:

 • At de kan vælte under oplagring og transport, fordi de er smalle og høje.
 • At man kan tabe dem under løft, fordi de kan vælte.
 • At man kan tabe dem under ophejsning, fordi der normalt ikke er naturlige løftepunkter.
 • At man løfter dem manuelt, fordi det kan lade sig gøre, men typisk er de for tunge og uhåndterlige til, at det er forsvarligt.
 • At der er fare for at skære sig, hvis glasset er gået itu.

Eksempler på krav til indholdet af en brugsanvisning til vindueselementer:

 • Oplysninger der identificerer det enkelte vindueselement ved navn, type mv.
 • Krav til vandret transport, fx typen af transportmiddel, underlag, hældning og fastgørelse.
 • Krav til oplagring, fx til underlag, hældning, stabling.
 • Krav til lodret transport, fx oplysninger om anhugningspunkter og hejsegrej eller typen af løfteredskab, underlag, hældning og fastgørelse.
 • Oplysninger der har betydning for håndteringen:
  • Vægt og mål for det enkelte vindue eller vinduestyper.
  • Form for levering, fx enkeltvis liggende på strøer, på palle, i stativ.
  • Om man må løfte vinduerne manuelt.
  • Forholdsregler hvis glasset går itu.
  • Forholdsregler hvis glas leveres særskilt.
 • Krav til montage, fx metode, stilladstype og muligt løfte- eller montagegrej samt midlertidig fastgørelse.

Leverandøren kan fx hæfte brugsanvisningen sammen med følgesedlerne og sætte oplysninger til identifikation på det enkelte vindueselement.

Eksempel 2: Brugsanvisning til huldæk-betonelementer

Når man arbejder med huldæk-betonelementer, er der fx typisk følgende risici:

 • At man undervurderer elementets vægt, så anhugningsgrej og kran overbelastes.
 • At der er fare for, at elementer kan vælte eller beskadiges ved forkert oplagring på byggepladsen.
 • At man vælger forkert løftegrej.
 • At man på byggepladsen hejser og monterer elementer, der fx er beskadiget under transport eller oplagring.
 • At der er fare for nedstyrtning, fx i forbindelse med an- og afhugning og montage.
 • At der er fare for klemning af hænder og fødder mv. ved modtagekontrol, an- og afhugning samt montage.
 • At kraner kan tabe elementer, fx på grund af fejl i elementets gribekant eller ågets fejlplacering på elementet.
 • At der sker anhugning ud for udsparinger, så elementet knækker.
 • At der under løft med kran er fare for, at elementer støder ind i bygningsdele og på grund af deres vægt kan gøre stor skade.
 • At elementer styrter ned ved montagen, fx ved mangelfuldt vederlag, fordi klemåg hægter ved afhugning, eller fordi midlertidig understøtning fjernes for tidligt.

Eksempler på krav til indholdet af en brugsanvisning til huldæk-betonelementer:

Oplysninger der har betydning for identifikation:

 • Oplysninger der identificerer det enkelte element fx ved elementnavn/ nummer, sagsnummer, byggeplads/bygning, montageplan og tegning af elementet.

Oplysninger og anvisninger til brug for modtagekontrol:

 • Beskrivelse af tjek for skader og fejl, fx revner og reder også på elementets underside, indglidning af armeringen, og om løftekanten er intakt.

Oplysninger der har betydning for håndteringen:

 • Vægt, mål og geometri for det enkelte element.

Oplysninger og anvisninger til brug for løft med kran på byggepladsen:

 • Beskrivelse af løftebeslag, fx type, størrelse og tilhørende løfteudstyr.
 • Muligheder for fejl ved anhugning og eventuelle begrænsninger i forhold til brugen af løftebeslaget.
 • Angivelse af, at der bør fastlægges svingbaner, løftezoner og montageområder, samt eventuelt afspærring heraf.

Oplysninger til brug for montage:

 • Hvordan elementet skal tilstyres.
 • Hvor stort vederlaget skal være.
 • Eventuelle krav til midlertidig afstivning, understøtning og betingelser for, hvornår disse må fjernes.
 • Sikring mod nedstyrtning til lavere niveau ved åbninger i dæk.

Oplysninger om andet:

 • Krav til oplagring, fx krav til underlag, stablingshøjde og placering af strøer.
 • Krav om værnemidler, fx brug af handsker, hjelm, sikkerhedsfodtøj og eventuelt advarselsbeklædning.

Leverandøren kan fx hæfte brugsanvisningen sammen med følgesedlerne og sætte oplysninger til identifikation på det enkelte element.

Hent PDF